GS.TS.GVCC. Đinh Xuân Khoa

Điện thoại: 0913 518 382

Email: khoadx@vinhuni.edu.vn

Thành viên


PGS.TS.GVCC. Ngô Đình Phương

Điện thoại: 0913 327 040

Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn

Thành viên


TS. Nguyễn Đình Huy

Điện thoại: 0943 289 777

Email: ndinhhuy@gmail.com

Thành viên


TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 0988 47 5589

Email: hab.nguyen2020@gmail.com

Thành viên


TS Phan Hùng Thư
Email: thuph.vinhuni@gmail.com
Điện thoại: 0912516277

Thành viên


PGS.TS. Lê Đức Giang

Email: leducgiang@gmail.com

Thành viên


TS. Lê Văn Minh

Email: minhdhvinh@gmail.com

Thành viên


PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị

Email: nhint@vinhuni.edu.vn

Thành viên


TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Thành viên


ThS. Giản Hoàng Anh

Điện thoại: 0915 124 606

Email: anhgian@vinhuni.edu.vn

hoanganh.gian@gmail.com

Thành viên


ThS. Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: 0943 308 715

Email:minhntdhv@gmail.com

Thành viên