GS.TS.GVCC. Đinh Xuân Khoa

Điện thoại: 0913 518 382

Email: khoadx@vinhuni.edu.vn

Thành viên

PGS.TS. GVCC. Ngô Đình Phương

Điện thoại: 0913 327 040

Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn

Thành viên


 

TS. Nguyễn Đình Huy

Điện thoại: 0943 289 777

Email: ndinhhuy@gmail.com

Thành viên

 

ThS. Giản Hoàng Anh

Điện thoại: 0915 124 606

Email: anhgian@vinhuni.edu.vn

           hoanganh.gian@gmail.com

    Thành viên


TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Điện thoại: 0988 47 5589

Email: hab.nguyen2020@gmail.com

Thành viên

  TS Phan Hùng Thư
Email: thuph.vinhuni@gmail.com
Điện thoại: 0912516277
 Thành viên

 

ThS. Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: 0943 308 715

Email: minhntdhv@gmail.com

Thành viên