1

 

 

TS. Trần Đình Quang

Điện thoại: 097 6655 858

Email:quang.tran@vinhuni.edu.vn

tdquangv@gmail.com

Thông tin thêm: Xem

 

2

 

TS. Nguyễn Đình Huy

Số thẻ KĐV: 2017.01.280

Điện thoại: 0943 289 777

Email: ndinhhuy@gmail.com

3

 

PGS. TS. GVCC. Ngô Đình Phương

Số thẻ KĐV: 2017.01.311

Điện thoại: 0913 327 040

Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn

4

 

GS. TSKH. Đặng Ứng Vận

Số thẻ KĐV: 2014.02.093

5

 

PGS. TS. Đoàn Thị Minh Trinh

Số thẻ KĐV: 2016.01.204

 

6

 

GS. TS. GVCC. Đinh Xuân Khoa

Số thẻ KĐV: 2017.01.284

Điện thoại: 0913 518 382

Email: khoadx@vinhuni.edu.vn

7

 

TS. Nguyễn Việt Anh

Số thẻ KĐV: 2016.01.141

8

 

TS Phan Hùng Thư

Số thẻ KĐV: 2017.01.323
Email: thuph.vinhuni@gmail.com
Điện thoại: 0912516277

9

 

TS. Trần Thanh Vũ

Số thẻ KĐV: 2016.01.235

10

 

ThS. Võ Thị Sáu

Số thẻ KĐV: 2016.01.204

 

11

 

ThS. Võ Thị Nga

Số thẻ KĐV: 2014.02.087

12

 

ThS. Giản Hoàng Anh

Số thẻ KĐV 2023.1.001

13

 

ThS. Võ Công Dũng

Số thẻ KĐV 2023.1.013

14

 

ThS. Nguyễn Thị Minh

Số thẻ KĐV 2023.1.072