Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh

- Địa chỉ:          Tầng 1, Nhà A6 - Trường Đại học Vinh - số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Điện thoại:     023 8868 8866            - Fax: 0238 3989 789

- Website:        http://cea.vinhuni.edu.vn

- Email:            kdclgd@vinhuni.edu.vn; cea@vinhuni.edu.vn