TS. Trần Đình Quang

Email: quang.tran@vinhuni.edu.vn

           tdquangv@gmail.com

Điện thoại: 097 6655 858

Thông tin thêm: Xem

    Giám đốc

 

  

TS. Nguyễn Đình Huy

Điện thoại: 0943 289 777

Email: ndinhhuy@gmail.com

Phó Giám đốc