TT

                                               Cơ sở giáo dục

Kết quả đánh giá chất lượng

Giấy chứng nhận

Hạn nộp BC giữa kỳ

Tình trạng nộp BC giữa kỳ

       1

                                    Trường Đại học FPT

03/NQ-HĐKĐCL

 

Xem tại đây

         

   02/2022

 

       2

 

Trường CĐ Sư phạm Nghệ An

04/NQ-HĐKĐCL

 

Xem tại đây

         

   02/2022

 

 
3

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

05/NQ-HĐKĐCL  
  Xem tại        đây
 
   7/2022
 

 4

Trường Đai học Kinh tế Công nghiệp Long An
 
06/NQ-HĐKĐCL  
  Xem tại        đây

   7/2022
 
 
    5       Trường Đại học Hoa Lư          07/NQ-HĐKĐCLV     Xem tại đây       02/2023   

 

    6       Trường ĐH Thủ đô Hà Nội      08/NQ-HĐKĐCLV     Xem tại đây       02/2023
 
    7       Trường ĐH Thành Đông         09/NQ-HĐKĐCLV     Xem tại đây       05/2023
 
    8       Trường ĐH Hạ Long               46/NQ-HĐKĐCLV   Xem tại đây      10/2023
 
    9       Trường ĐH TN&MT TP. HCM  61/NQ-HĐKĐCLV      Xem tại đây      01/2024
 
  10      Trường ĐH Võ Trường Toản    62/NQ-HĐKĐCLV     Xem tại đây       01/2024
 
  11      Trường ĐH SPKT Vinh             63/NQ-HĐKĐCLV     Xem tại đây       01/2024

 

03/NQ-HĐKĐCL   Xem tại đây