TT

Loại văn bản

Kí hiệu

Ngày

Trích yếu

1.Thông tư

1.1

Thông tư

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

1.2

Thông tư

24/2015 /TT- BGDĐT

23/09/2015

Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học

1.3

Thông tư

12/2017 /TT- BGDĐT

19/05/2017

Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

1.4

Thông tư

36/2017/TT-BGDĐT

28/12/2017

Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

2.Văn bản hợp nhất

2.1

Văn bản hợp nhất

07/VBHN-BGDĐT

04/03/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

 

2.2

Văn bản hợp nhất

08/VBHN-BGDĐT

04/03/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012

 

3.Công văn

3.1

Công văn

528/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/05/2013

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

3.2

Công văn

529/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/05/2013

Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN

3.3

Công văn

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/05/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

3.4

Công văn

1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

29/08/2014

Hướng dẫn ĐGN trường ĐH, CĐ và TCCN

3.5

Công văn

766/QLCL-KĐCLGD

20/04/2018

Về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học.

3.6

Công văn

767/QLCL-KĐCLGD

20/04/2018

Về hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học.

3.7

Công văn

768/QLCL-KĐCLGD

20/04/2018

Về hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Ghi chú: Được điều chỉnh, chỉnh sửa bởi CV 1668/QLCL-KĐCLGD

 

3.8

Công văn

1668/QLCL-KĐCLGD

31/12/2019

Về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo CV số 1668/QLCL-KĐCLGD