TT

Loại văn bản

Kí hiệu

Ngày

Trích yếu

1

Luật Giáo dục

đại học

08/2012/QH13

18/6/2012

Chương VII. Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

2

Luật

34/2018/QH14

19/11/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Điều 49. Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng kiểm định chất lượng giáo dục đại học

 

3

Luật Giáo dục

43/2019/QH14

14/6/2019

Chương VIII, Mục 3 chi tiết về các hoạt động ĐBCL và KĐCLGD đại học: Mục tiêu, nguyên tắc và đối tượng KĐCL GDĐH; Trách nhiệm của cơ sở GDĐH trong việc ĐBCL GDĐH; Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở GDĐH về KĐCL GDĐH; Tổ chức KĐCL giáo dục và Sử dụng kết quả KĐCL GDĐH

4

Luật Giáo dục

Nghề nghiệp

74/2014/QH13

27/11/2014

Chương VI. Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

5

Luật

58/2010/QH12

15/11/2010

Luật Viên chức

6

Văn bản hợp nhất

42/VBHN-VPQH

10/12/2018

Luật Giáo dục đại học

Chương VII. Bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học

 

7

Nghị định

04/2021/NĐ-CP

22/01/2021

Điều 34, vi pham trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục

8

Nghị định

73/2015/NĐ-CP

08/09/2015

Về tiêu chuẩn, điều kiện được công nhận phân tầng (Khoản 1, Điều 10)

9

Nghị định

46/2017/NĐ-CP

21/4/2017

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

10

NghỊ định

135/2018/NĐ-CP

4/10/2018

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

11

Nghị định

29/2012/NĐ-CP

12/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

12

Nghị định

41/2012/NĐ-CP

8/5/2012

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

13

Nghị định

141/2013/NĐ-CP

21/10/2013

Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

14

Nghị định

27/2012/NĐ-CP

06/4/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

15

Quyết định

70/2014/QĐ-TTg

10/12/2014

Ban hành điều lệ Trường Đại học

16

Quyết định

69/QĐ-TTg

15/01/2019

Quyết định về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025

17

Thông tư

14/2012/TT-BNV

18/12/2012

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

18

Thông tư

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

19

Thông tư liên tịch

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

15/4/2009

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

20

Thông tư liên tịch

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập