TT

Loại văn bản

Kí hiệu

Ngày

Trích yếu

1.Thông tư

1.1

Thông tư

38/2013/TT BGDĐT

29/11/2013

Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN

1.2

Thông tư

23/2011/TT-BGDĐT

06/6/2011

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học

1.3

Thông tư

49/2012/TT-BGDĐT

12/12/2012

Quy định vềTiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học

1.4

Thông tư

33/2014/TT-BGDĐT

02/10/2014

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ

1.5

Thông tư

04/2016/TT-BGDĐT

14/3/2016

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

1.6

Thông tư

02/2020/TT-BGDĐT

05/02/2020

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm

1.7

Thông tư

39/2020/TT-BGDĐT

9/10/2020

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

1.8

Thông tư

10/2016/TT-BGDĐT

05/4/2016

Quy chế về công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

2. Công văn

2.1

Công văn

1074/KTKĐCLGD-KĐĐH

28/6/2016

Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH

2.2

Công văn

1669/QLCL-KĐCLGD

30/12/2019

Về tài liệu hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH

2.3

Công văn

2085/QLCL-KĐCLGD

31/12/2020

Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Phụ lục kèm theo CV 2085/QLCL-KĐCLGD

2.4

Công văn

756/QLCL-KĐCLGD

21/5/2020

Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT GV trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm