TS. Nguyễn Đình Huy

Số thẻ KĐV: 2017.01.280

Điện thoại: 0943 289 777

Email: ndinhhuy@gmail.com

Phó giám đốc

phụ trách Phòng

PGS. TS. GVCC. Ngô Đình Phương

Số thẻ KĐV: 2017.01.311

Điện thoại: 0913 327 040

Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn

Thành viên


GS. TSKH. Đặng Ứng Vận

Số thẻ KĐV: 2014.02.093

Thành viên


PGS. TS. Đoàn Thị Minh Trinh

Số thẻ KĐV: 2016.01.228

 

Thành viên

GS. TS. GVCC. Đinh Xuân Khoa

Số thẻ KĐV: 2017.01.284

Điện thoại: 0913 518 382

Email: khoadx@vinhuni.edu.vn

Thành viên


TS. Nguyễn Việt Anh

Số thẻ KĐV: 2016.01.141

Thành viên


TS Phan Hùng Thư

Số thẻ KĐV: 2017.01.323
Email: thuph.vinhuni@gmail.com
Điện thoại: 0912516277

Thành viên

 

ThS. Nguyễn Thị Sáu

 Số thẻ KĐV: 2016.01.204

 Thành viên


TS. Trần Thanh Vũ

Số thẻ KĐV: 2016.01.235

Thành viên


ThS. Võ Thị Nga

Số thẻ KĐV: 2014.02.087

Thành viên

ThS. Giản Hoàng Anh

Điện thoại: 0915 124 606

Email: anhgian@vinhuni.edu.vn

hoanganh.gian@gmail.com

Thành viên

ThS. Nguyễn Thị Minh

Điện thoại: 0943 308 715

Email:minhntdhv@gmail.com

Thành viên