ThS. Nguyễn Thị Thanh

Điện Thoại: 0911 166 958

Email: nguyenthitrathanh@gmail.Com

 

Trưởng Phòng

TS. Trần Đình Quang

Điện thoại: 097 6655 858

Email:quang.tran@vinhuni.edu.vn

tdquangv@gmail.com

Thông tin thêm:Xem

 

Thành viên

Trần Quyết Thắng

Điện thoại: 0973823616

Email:thangtq.dhv@gmail.com

 

Thành viên

 

ThS. Võ Công Dũng

Điện thoại:0915 027 562

Email: dungvc1980@gmail.com

dungvc@vinhuni.edu.vn

Thành viên

ThS. Bùi Thị Hương Sen

Điện thoại: 0903 224 527

Email: huongsenbui74@gmail.com

Thành viên

 

 TS. Nguyễn Thị Huyền Trang

Điện thoai: 0335920260

Email: trangnth.dhv@gmail.com

Thành viên 

ThS. Nguyễn Công Hoàng

Điện thoại: 0985 855 585

Email: hoangnguyen1508@gmail.com

 

Kế toán

CN. Nguyễn Thị Thu Hiền

Điện thoại: 0983.598488

Email: hien@gmail.com

 

Thủ quỹ