Thực hiện theo Điều 4 (Tiêu chuẩn kiểm định viên) của Thông tư số 14/2022/TT-BGDĐT ngày 10/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm, cụ thể như sau:

     1. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, khách quan, công tâm trong công việc.

     2. Có thái độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học; có trách nhiệm, hợp tác trong công việc; tuân thủ pháp luật.

     3. Có hiểu biết sâu, rộng và kinh nghiệm thực tiễn về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm; có khả năng độc lập, tự chủ đưa ra nhận xét, đánh giá và khuyến nghị về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

     4. Có từ 05 năm trở lên là giảng viên hoặc hoạt động trong lĩnh vực quản lý giáo dục đại học, cao đẳng sư phạm.

     5. Có thẻ kiểm định viên còn hiệu lực.