Thực hiện theo Điều 4 (Tiêu chuẩn kiểm định viên) của Thông tư số 60/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc.

2. Về trình độ chuyên môn:

a) Có bằng đại học trở lên đối với kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông;

b) Có bằng thạc sĩ trở lên đối với kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

3. Về thâm niên công tác:

a) Là giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục hoặc đã từng là giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục, có thời gian giảng dạy hoặc làm công tác quản lí giáo dục mầm non, phổ thông từ 5 năm trở lên đối với kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông;

b) Là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục hoặc đã từng là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lí giáo dục, có thời gian giảng dạy hoặc làm công tác quản lí giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp từ 10 năm trở lên đối với kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp.

4. Am hiểu pháp luật, chế độ, chính sách về giáo dục.

5. Có chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Có chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên.

7. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngoại ngữ.