Nhân sự

Chức vụ

TS. Trần Đình Quang

Email: quangtd@vinhuni.edu.vn

tdquang@gmail.com

Điện thoại: 097 6655 858

Thông tin thêm: Xem

  Giám đốc

PGS. TS. Mai Văn Chung

Email: chungmv@vinhuni.edu.vn

chung.uni@gmail.com

Điện thoại: 0949 299 862 

  Phó Giám đốc

Trưởng phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng

ThS. Nguyễn Đình Huy

Email: huynd@vinhuni.edu.vn

ndinhhuy@gmail.com

Điện thoại: 0943 289 777 

 Phó Giám đốc

ThS. Nguyễn Thị Thanh

Email: ntthanh@vinhuni.edu.vn

nguyenthitrathanh@gmail.com

Điện thoại: 0911 166 958 

  Trưởng phòng

Hành chính - Dịch vụ

  

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Email: hab.nguyen2020@gmail.com

Điện thoại: 0988 47 5589
 

Chuyên viên

Phòng Đánh giá - Công nhận
  

TS. Nguyễn Văn Đường

Email: nvduongetep@gmail.com

Điện thoại: 0986 969 769
 

Chuyên viên

Phòng Đánh giá - Công nhận

ThS. Giản Hoàng Anh

Email: anhgian@vinhuni.edu.vn

Điện thoại: 0915 124 606

 

Chuyên viên

Phòng Đánh giá - Công nhận

ThS. Nguyễn Công Hoàng

Email: hoangnc@vinhuni.edu.vn

hoangnguyen1508@gmail.com

Điện thoại: 0985 855 585

  Kế toán viên

Phòng Hành chính - Dịch vụ

 

ThS. Nguyễn Thị Minh

Email: ntminh@vinhuni.edu.vn

Điện thoại: 0943 308 715

Chuyên viên 

Phòng Đánh giá - Công nhận

 Nguyễn Thị Thu Hiền CN. Nguyễn Thị Thu Hiền
Email: hien@gmail.com
Điện thoại: 0983.598488

Thủ quỹ

Phòng Hành chính - Dịch vụ 

 


Danh sách kiểm định viên cơ hữu

TT

Họ và tên

Số thẻ

Ghi chú

1

Mai Văn Chung

2017.01.246

 

2

Lê Thế Cường

2017.01.250

 

3

Nguyễn Quốc Dũng

2017.01.260

 

4

Nguyễn Mạnh Hùng

2017.01.277

 

5

Nguyễn Đình Huy

2017.01.280

 

6

Lê Văn Minh

2017.01.292

 

7

Nguyễn Thị Nhị

2017.01.301

 

8

Phan Hùng Thư

2017.01.323

 

9

Nguyễn Văn Trung

2017.01.332

 

10

Nguyễn Văn Tuấn

2017.01.337

 

11

Nguyễn Thành Vinh

2017.01.343